web 2.0

۶/۰۳/۱۳۹۰

مردم در کشور های دیگه کشته می دهند و دیکتاتور به زیر می کشند و انقلاب می کنند ، آنوقت معلوم نیست مردم ما امشب شعار شبانه بدهند یا خیر !

هیچ چیز دیگری نمی خواهم بگویم ، اما به خاطر حرمت شهدا و عزیزان دربند و عزیزان در حصر ، امشب به بالای بام ها بیایید و هر چه می خواهید فریاد کنید . دوست دارید سوت بزنید دوست دارید الله اکبر بگویید مرگ بر دیکتاتور را فریاد بزنید یا ایران ایران بگویید . اما بیایید تا بگوییم هستیم ...سبزیم ...

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم